Planet of Creative
Enchancement for you
CE UPDATE
28 January 2013
By Tabunman

"CIK" CE ILLUSTRATED KING 1st project

Mafia Factory ขอเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการออกแบบภาพประกอบ เข้าร่วมสนุกเพื่อเฟ้นหามุมมองใหม่ๆของผลงานคาแรคเตอร์ CE แบบไม่จำกัดเทคนิคหรือรูปแบบการสร้างสรรค์ ในการประกวด “"CIK" CE ILLUSTRATED KING 1st” และรับไปเลย CE Toy เวอร์ชั่นพิเศษ ผลิตจำนวนจำกัด ประกาศผลรางวัลทุก 3 เดือน!


"CIK" CE ILLUSTRATED KING 1st project

The 1st CE x ILLUSTATION CONTEST powered by MAFIA FACTORY

Create & Design by your own CE, have a chance to get “Not for Sale” limited edition CE toy!

-       Create idea and Design on a 21x29.7 cm (A4 size) work with CE by any techniques

-       Write down name + design name + draft concept idea

-       Any work must be in original work, but can be get inspiration from something (if you like it much)

-        Every works will show up together on Facebook : CE Planet

-       Send a file in JPEG to mafiafactory@hotmail.com within 31 March 2013

Rewards & Judgement

-       1. Popular Vote Awards from Like & Share in each month get 1 buddy CE limited edition Toy (3.5 inch)(total 3 Toys)

-       2. Illustrated King for the best design, judged by the judge panel & MAFIA Factory crews get 1 Back Pack CE limited edition DIY toy (10 inch) + 1 buddy CE limited edition Toy (3.5 inch)

-       3. The Awards will announce 1 week after the end of  Contest


The Judging Panel’s decision is final and no correspondence will be entered into

 

กฏ, กติกา และมารยาท

-       ภาพประกอบจะต้องมี CE เป็นตัวหลัก พร้อมระบุชื่อผลงาน + ชื่อเจ้าของผลงาน + แนวคิดคร่าวๆ (ไม่ต้องละเอียดมากเกิน)

-       ออกแบบลงบนขนาด 21x29.7cm (A4) ไม่จำกัดเทคนิค ได้ทั้งภาพออกแบบจากคอมพิวเตอร์,ภาพแสกนจากภาพวาดบนกระดาษ/เฟรม/ฝาผนัง, ภาพถ่าย, การประกอบภาพด้วยเทคนิคต่างๆ ฯลฯ

-       ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานจากฝีมือของตนเอง แต่สามารถลอกเลียนแนวความคิดในลักษณะ “แรงบันดาลใจ” จากผลงานอื่นๆได้บ้าง หากชอบมากเหลือล้น

-       ทุกภาพที่ส่งเข้าร่วมสนุกจะได้แสดงผลงานร่วมกันทาง FB: CEPlanet

-       ส่งไฟล์เป็น .jpeg มาทางเมลล์ mafiafactory@hotmail.com

รางวัลและการตัดสิน

ผู้ที่ได้รับการตัดสินจะได้รับ CE Toy เวอร์ชั่นพิเศษ ผลิตจำนวนจำกัด โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ

-       1. รางวัลประเภท Popular Vote  สำหรับ ผู้ที่ได้ผลการโหวต (Like&Share) สูงสุด ของรางวัลเป็น CE Toy เวอร์ชั่นพิเศษรางวัลละ 1 ตัว (มี 3 รางวัล)

-       2. รางวัลประเภท Illustrated King สำหรับผู้ที่มีผลงานเข้าตากรรมการและทีมงาน Mafia Factory สุดๆ จำนวน 1 รางวัล ของรางวัลเป็น CE Toy DIY ขนาด 10นิ้ว ที่ไม่มีขายที่ไหน 1 ตัว + CE Toy เวอร์ชั่นพิเศษ ไปอีก 1 ตัว

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2556 โดยจะประกาศผลรางวัลครั้งแรกหลังปิดการรับผลงาน 1 อาทิตย์

การตัดสินใดๆของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด